W dniu 28 maja 2021 roku odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadziła Pani Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego.

Głównym tematem sesji było rozpatrzenie raportu o stanie powiatu za 2020 r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Drawskiego wotum zaufania oraz rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

Radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 2020 r., z opinią Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju Rady Powiatu, wnioskiem Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie absolutorium oraz stanowiskiem Klubów Radnych.

Radni Powiatu Drawskiego po rozpatrzeniu raportu o stanie powiatu za 2020 r. udzielili Zarządowi Powiatu Drawskiego wotum zaufania, a następnie po wysłuchaniu opinii odnośnie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu udzielili Zarządowi Powiatu Drawskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2020 r.Następnie Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 r., sprawozdaniem z działalności Domu Pomocy Społecznej w Darskowie za 2020 r., sprawozdaniem z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2020 oraz informacją na temat przygotowania do sezonu turystycznego pod względem bezpieczeństwa publicznego.

Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie :
a) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”;
b) o zmianie uchwały Nr XXVIII/193/2020 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym na 2021 rok;
c) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2021; d) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2021 – 2036.