6 czerwca 2019 r. Powiat Drawski stał się właścicielem nowego budynku (dawnej siedziby banku PKO BP) przy ul. Józefa Piłsudskiego 20 w Drawsku Pomorskim.
Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 370/1 o powierzchni 0,1244 ha oraz działki gruntu nr 370/2 o powierzchni 0,0722 ha wraz z budynkiem posadowionym na działce gruntu nr 370/2.
Czterokondygnacyjny budynek o pow. 1.124,34 m2 Powiat Drawski kupił od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie po negocjacjach za cenę 800 000 zł netto (słownie: osiemset tysięcy zł 00/100) plus podatek Vat według obowiązujących przepisów.

Budynek jest doskonałym miejscem na przeniesienie do niego instytucji powiatowych, świadczących usługi dla mieszkańców: Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału Architektoniczno-Budowlanego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, obecnie rozproszonych w różnych budynkach.
Zakup nieruchomości, byłej siedziby PKO BP przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim pozwoli na skonsolidowanie w nim instytucji powiatowych i jednocześnie zwolni pomieszczenia w siedzibie Starostwa Powiatowego przy Pl. Elizy Orzeszkowej 3 , w których planowane jest utworzenie Centrum Usług Wspólnych.

W zakupionym budynku utworzone zostanie także archiwum Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim i jednostek podległych.

Fizyczne przejęcie budynku nastąpiło 12 czerwca 2019 r. po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

INFO: [Powiat Drawski] Tekst: Katarzyna Getka