Późnym wieczorem dnia 24 marca 2015r dzięki naszemu czytelnikowi dotarła do nas niepokojąca informacja dotycząca Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Drawsku Pomorskim.
W wyniku kontroli przeprowadzonej przez NFZ w marcu tego roku Zastępca Dyrektora Ewa Mikłasz  zarządzającym szpitalem w Drawsku ( Spółka Szpitale Polskie ) otrzymała wystąpienie pokontrolne w którym NFZ poinformował o możliwym rozwiązaniu umowy na leczenie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Głównym powodem takiej decyzji było brak obsady drugiego anestezjologa na dyżurze na OIT
W dniu dzisiejszym – to jest 25 marca 2015r – postanowiłem z samego rana poznać prawdę i zapoznać się ze sprawą. W tej sprawie zapoznałem się ze stanowiskiem z każdej ze stron. Wyjaśnienia udzieliła mi zastępca Pana Dyrektora Spółki Szpitale Polskie Pani Ewa Mikłasz potwierdzając zaistniałą sytuację dodając iż sprawa z dodatkowym drugim anestezjologiem została już załatwiona pozytywnie oraz w tej sprawie pisma wyjaśniające zostaną wysłane do NFZ.
Również zapoznałem się z e stanowiskiem NFZ który przesłał do nas za pośrednictwem swojego rzecznika prasowego oficjalne stanowisko które brzmi następująco:
„...Kontrola w szpitalu w Drawsku Pomorskim już się zakończyła, choć sama procedura kontrolna nadal trwa.  
Obecnie realizowany jest etap wystąpienia pokontrolnego; zostało ono sporządzone po zakończeniu kontroli i przekazane dyrekcji szpitala. Biorąc pod uwagę obowiązujące terminy i ewentualność, że odpowiedź na to wystąpienie zostanie wysłana tradycyjną pocztą, Fundusz powinien ją otrzymać w przyszłym tygodniu, czyli w ostatnim dniu marca lub w pierwszym dniu kwietnia. Od odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne będą zależeć dalsze decyzje ZOW NFZ.
Wiadomo, że przedmiotem kontroli był sposób całodobowego zabezpieczenia świadczeń szpitalnych w oddziałach, w tym także w szpitalnym oddziale ratunkowym: wystąpienie pokontrolne dotyczy wniosków wynikających z kontroli tego zabezpieczenia.

Pozdrawiam Małgorzata Koszur
Rzecznik Prasowy
Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ
z siedzibą w Szczecinie ...”
Stanowisko nad wyraz bardzo dyplomatyczne lecz mówiące o bardzo dużej szansie że oddział SOR po złożeniu wyjaśnień przez Spółkę Szpitale Polskie nie zostanie zlikwidowany.
W sprawę szpitala żywiołowo zareagowali sami pracownicy oddziału oraz personel całego szpitala wraz z pacjentami którzy złożyli petycję z podpisami. Sprawę nadzoruje również Starostwo w Drawsku Pomorskim. Do obrony włączył się również Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko płk. Marek Gmurski pisząc petycję o ważnym znaczeniu SOR również dla żołnierzy ćwiczących na poligonie.
Wszystkie pisma zamieszczamy poniżej i apeluję oraz zachęcam do złożenia swojego podpisu pod petycją która jest dostępna w SOR w Drawsku Pomorskim.

Tekst i foto Tomasz Jasyk [MAGAZYN DRAWSKI]

PS. AKTUALIZACJA 26 marca 2015r

Czesław Hoc Kołobrzeg, dn. 25.03.2015r. Poseł na Sejm RP KP Prawo i Sprawiedliwość - Szanowny Pan Dariusz Ruczyński Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin

Na podstawie art. 20 ustawy z dn. 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz w imię ważnego interesu społecznego, a także oraz w trosce o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, proszę oraz gorąco apeluję, a także wnoszę o nie wygaszanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w strukturze Drawskiego Centrum Specjalistycznego. Rozumiejąc początkowe przesłanki mogące być powodem ew. wygaszenia SOR w Drawskim Centrum Specjalistycznym, które obecnie – w zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (ZOW NFZ) – zostały całkowicie wykonane i naprawione, a nawet w ostatnim czasie zmodernizowane - rozwiązanie umowy na świadczenia medyczne z zakresu SOR byłoby ze wszech miar niedobrym rozwiązaniem! Pragnę podkreślić, że w myśl art. 68 ust. 1 Konstytucji RP, każdy obywatel musi mieć przeświadczenie, że w razie zagrożenie jego życia lub zdrowia, władze publiczne zapewniają mu bezzwłoczną i fachową pomoc medyczną. Jest to tożsame z zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego. Takie poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego dla mieszkańców Drawska Pomorskiego i jego okolic, a także dla żołnierzy polskich i wojsk sojuszniczych, całorocznie szkolących się w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko (zw. Poligonem Drawskim), dotąd skutecznie i profesjonalnie zapewniało właśnie Drawskie Centrum Specjalistyczne. Wygaszenie SOR, z dużym prawdopodobieństwem zagrozi rozwojowi a nawet istnieniu Drawskiego Centrum. Taka decyzja ZOW NFZ z siedzibą w Szczecinie byłaby też bardzo niekorzystana w wymiarze społeczno - gospodarczym (zwiększenie bezrobocia, brak perspektyw dla ludzi młodych, zmniejszenie konkurencyjności miasta i regionu, poważne osłabienie wizerunku miasta, itd.), a także mogłaby być odebrana w kategoriach marginalizacji potrzeb zdrowotnych mieszkańców Ziemi Drawskiej. Wyraźnie ograniczy, a nawet zahamuje możliwość kształcenia i szkolenia młodych ludzi z Drawska Pomorskiego i okolic w zakresie ratownictwa ratunkowego i medycyny ratunkowej. Z uwagi na powyższe, ponownie podkreślając, całkowite dostosowanie SOR, do zaleceń pokontrolnych ZOW NFZ, zasadnym i celowym jest pozostawienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w strukturach Drawskiego Centrum Specjalistycznego.