Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim
I. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie, ukończone:
a) ekonomiczne studia wyższe - studia I stopnia, studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie, prowadzone przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia,
b) co najmniej 3 - letnią praktykę w księgowości lub wykonywanie przez co najmniej przez 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku Głównego Księgowego,
2. Wymagania zgodne z art. 6 ust. 1, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust 4. ustawy o pracownikach samorządowych określone dla kierowniczych stanowisk urzędniczych
a) obywatelstwo polskie
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego „Centrum”:
1. Pracownik realizuje zadania wynikające z obowiązujących ustaw i przepisów wykonywanych w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, oświaty, a w szczególności:
a) prowadzenie rachunkowości jednostki
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
c) opracowanie projektu budżetu jednostki
d) kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych
e) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu
f) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
III. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy
2) kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wymagany staż pracy,
3) oświadczenie o:
a) posiadaniu obywatelstwa polskiego
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie „z Krajowego Rejestru Karnego"
Uwaga! Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego.
IV. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim”do dnia 15 grudnia 2017 roku w sekretariacie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim ul. Warmińska 1, do godz. 1000.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w PCKZiU w Drawsku Pomorskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.pckziu.powiatdrawski.pl/
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)".
Oferty, które wpłyną po terminie oraz oferty niezawierające kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.

INFO: [Powiat Drawski]