Podczas tegorocznego długiego majowego weekendu po raz pierwszy zostanie zorganizowana ROLLKOWA MAJÓWKA w Drawsku ,a w jej przygotowaniach pomogą nam miłośnicy tej formy aktywnej  rekreacji ze Szczecina.
Rollkowa Majówka odbędzie się w niedzielę 3 maja 2015r. w godzinach popołudniowych, a przejazd zaplanowano od dworca kolejowego ulicami: Moniuszki, Piłsudskiego, Pocztową, 11 –go Pułku Piechoty do ronda, następnie powrót w ulicę 11 Pułku Piechoty, Grunwaldzką, Basztową, Gajową i do Parku Chopina. Trasa może być jeszcze zmieniona w zależności od tego ile osób i z jakimi umiejętnościami zadeklaruje chęć udziału w takim przejeździe. Po przyjeździe do parku na uczestników majówki czeka jeszcze wiele innych atrakcji, zabaw i konkursów. Ponieważ przygotowanie i zabezpieczenie takiego przejazdu wymaga współpracy wielu służb i pracy sporej grupy osób bezpośrednio podczas przejazdu już teraz prosimy  osoby zainteresowane udziałem w imprezę i o deklarację zgody wyrażoną w naszej ankiecie. Pozwoli to nie tylko na rozeznanie ilu rollkowiczów jest w naszym mieście, ale przede wszystkim na właściwe zabezpieczenie techniczne przejazdu.

Poniżej zamieszczamy krótki regulamin i ankietę zgłoszeniową.

Regulamin:

 1. Regulamin określa zasady i warunki przejazdu oraz sposoby zachowania się uczestników.
 2. W przejeździe ulicami miasta mogą wziąć udział wyłącznie osoby poruszające się na łyżworolkach, wrotkach lub nartorolkach.
 3. Warunkiem uczestniczenia we wspólnym przejeździe jest umiejętność sprawnego poruszania się na rolkach, hamowania i skręcania, tak, aby przejazd mógł się odbyć zwartą grupą.
 4. Osoby chcące wcześniej zakończyć przejazd muszą opuścić trasę przejazdu.
 5. Organizator zaleca dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy, kasku oraz elementów odblaskowych.
 6. Osoby poniżej 15 roku życia obowiązkowo powinny posiadać kask i komplet ochraniaczy wraz elementami odblaskowymi.
 7. Udział dzieci do lat 12 możliwy jest wyłącznie pod nadzorem dorosłego opiekuna, a w przypadku uczestników – dzieci powyżej 12 roku życia wymagane jest oświadczenie/ zgoda rodziców/ opiekunów.
 8. Podczas przejazdu należy trzymać się prawej strony jezdni, aby w razie konieczności lewą stroną umożliwić przejazd samochodów służb porządkowych i ratunkowych.
 9. Organizator zapewnia odpowiednią ilość służb porządkowych, wyróżniających się ubiorem oraz służb ratowniczych po ustaleniu z Komendantem Powiatowym Policji w Drawsku Pomorskim i Komendantem Straży Miejskiej w Drawsku Pomorskim.
 10. Osoby dorosłe biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki i szkody spowodowane przez uczestników imprezy nie stosujących się do niniejszego Regulaminu, a o ryzyku związanym z przejazdem organizatorzy powiadomią wszystkich uczestników przed startem.
 12. Uczestnikom przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania przy sobie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych itp.
 13. Zabrania się udziału w przejeździe osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.
 14. Zabrania się posiadania, spożywania podczas przejazdu napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
 15. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, ekspozycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatorów.
 16. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatorów, policji i innych służb porządkowych i ratowniczych.
 17. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu lub niestosujące się do poleceń zespołu zabezpieczającego przejazd mogą być wykluczone z przejazdu lub przekazane Policji.
 18. Udział w imprezie jest bezpłatny, a każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy buton oraz dyplom.
 19. Osoby uczestniczące w przejeździe zostaną zapoznane z Regulaminem poprzez stronę internetową Organizatora i przeczytanie go przed startem.
 20. Zdjęcia z wydarzenia będą publikowane w prasie lokalnej, mediach i lokalnych stronach www promujących imprezę. Udział w przejeździe jest równoznaczny z deklaracją zgody uczestnika na publikację wizerunku.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników.
 22. Każdy uczestnik przed startem potwierdzi swoim podpisem zapoznanie się z niniejszym regulaminem, jego akceptację oraz świadomość ryzyka związanego z przejazdem.

Ankieta dostępna na stronie http://www.kulturadrawsko.pl

INFO [Ośrodek Kultury Drawsko Pomorskie}