Szanowni Mieszkańcy w związku z zagrożeniem epidemilogicznym uprzejmie informuję, że od dnia 17 marca 2020 roku do odwołania w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim wprowadzone zostaną szczególne zasady obsługi Klientów.

Kontakt Klientów możliwy będzie:

- za pośrednictwem platformy ePUAP,
- pocztą mailową i tradycyjną,
- droga telefoniczną,

Bezpośrednie załatwienie spraw, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, będzie możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem danego wydziału.

STAROSTA DRAWSKI

WYKAZ TELEFONÓW i ADRESÓW PRACOWNIKÓW:

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),

Starosta Drawski informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).

Tymczasowo zawieszam, do odwołania, udzielanie porad prawnych osobiście przez radców prawnych i adwokatów w obu Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiece Drawskim.

W okresie zawieszenia nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punktach polegać będzie na udzielaniu porad przez telefon lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.

Aby uzyskać pomoc prawną lub poradę obywatelską osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem:
1. składa za pośrednictwem e-maila wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art.4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).
Wniosek i oświadczenie jest do pobrania TUTAJ
1. Skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku i oświadczenia należy przesłać pocztą elektroniczną na e-maila: m.katuszonek@powiatdrawski.pl
2. Wydział Organizacyjny Starostwa zarejestruje wniosek i wskazanym we wniosku środkiem porozumiewania się na odległość przekaże potrzebującym informację o terminie kontaktu w celu uzyskania porady prawnej lub obywatelskiej.
3. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona ma możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod numerem telefonu 94 36 30 778 lub pod adresem poczty elektronicznej wskazanej wyżej lub listownie, jak też bezpośrednio do Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego obsługującgo pod względem organizacyjno-technicznym zadanie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Anonimowa opinia jest dołączana do części B karty pomocy wypełnionej w zakresie danych zawartych w pkt 1. Przepisy 8 ust. 9 oraz § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.
4. Udzielenie świadczeń za pomocą środków porozumiewania się na odległość znajdzie odzwierciedlenie w karcie pomocy poprzez zaznaczenie tego faktu w pozycji 7 lub 8 części A oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki z pozycji 20 części A karty pomocy;
5. Informacja o przewidywanym terminie przywrócenia działalności punktów zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatu Drawskiego.